Een alternatieve diagnose voor de DSM

 

ASSOCIATIEVE PROFILERINGSDIAGNOSE

 

Een Associatieve Profileringsdiagnose is een alternatieve diagnostiek voor de DSM V, ontwikkeld door W.L. Bastiani. Deze diagnostiek doet meer recht aan de diversiteit van de mens.

 

 

                       W.L. Bastiani

 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen die uitgaat van een normatief waardesysteem. Dit waardesysteem doet echter geen recht aan de mens als uniek persoon.

 

Visie:

Ieder kind is een heelheid van zichzelf en hoeft niet gerepareerd te worden. Iedereen is uniek.

 

Gedrag:

Hoe mensen zich gedragen is onderdeel van hun persoonlijkheid en karakter. Iedereen gedraagt zich anders en heeft een eigen leerstijl en temperament. Welke innerlijke drijfveren daar achter schuil gaan, kan met een profileringsdiagnose opgesteld worden.

 

Waarom is een diagnose met de DSM af te raden?

 

Elke diagnose die op basis van DSM wordt gemaakt, betekent  dat een mens daarmee vergeleken wordt met anderen, met het gemiddelde.  Vanuit die norm wordt bepaald of iemand zich ‘normaal’  dan wel ‘ab-normaal’ gedraagt.  Als je je niet volgens de norm gedraagt, heb je een stoornis of  afwijking en word je daarmee gelabeld.

 

Waarom is een Associatieve Profileringsdiagnose wel aan te bevelen?

 

Een kind met het gemiddelde vergelijken doet geen recht aan de uniciteit van de mens. Door wel uit te gaan van uniciteit, dus uitgaan van alleen het individu, komen de unieke energetische drijfveren  van het individu tot hun recht.

 

Bij alle mensen zijn er een drietal gewaarwordingscentra in ons systeem aanwezig, namelijk:

  1. Emotie (verwerking van eigen gevoelens)
  2. Intuïtie (diepere energieën kunnen aanvoelen)
  3. Cognitie (denken en zintuiglijkervaren)

Deze gewaarwordingscentra leveren elk op hun eigen wijze een bijdrage om zich in het dagelijkse leven staande te houden. Aan deze gewaarwordingscentra zijn natuurlijke karakterstructuren gekoppeld en deze bepalen iemands ‘energetische gedragingen’. Dit energieprofiel geeft een meer zuivere conclusie over of iemand vanuit diens ‘natuur’ handelt of dat hij of zij zich onverantwoordelijk gedraagt. Hiermee worden ook helder of eerdere labels zoals ADD, ADHD en eventueel Autisme wel juist en terecht zijn toegekend.

 

Dus als iemand handelt vanuit zijn natuur is een label als ADD, ADHD, Autisme vaak onterecht daar dit in relatie wordt gebracht met een stoornis en alle daaraan gelegen beperkingen.

 

Ongewenste gedragingen zoals overdreven acties, vaak rebellisch van aard,  zijn een uiting van frustratie door het onbegrepen blijven door zijn of haar omgeving. Elke tegenwerking, ontkenning dan wel blokkering levert een frustratie op, dat zich bijvoorbeeld uit door boosheid en wangedragingen. Deze zichtbare frustraties worden zichtbaar en de buitenwereld bestempelt deze gedragingen als irritant, als abnormaal of zelfs asociale gedragingen.

 

De ‘Associatieve Profileringsdiagnose’ wordt door W.L. Bastiani completer gemaakt door aanvullingen met betrekking tot iemands voorkeur van temperament en leerstijl, welke sterk gelieerd zijn aan Carl Jung’s onderzoeken inzake ‘Arche Types’.

 

Binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) is deze manier van diagnosticeren nog onbekend waarmee helder moge zijn waarom er nog steeds zoveel misdiagnoses plaatsvinden. Liever gebruikt de GGZ diagnoses waarbij ze uitgaan van stoornissen in de hersenen en vervolgens pakken ze de symptomen aan met behulp van behandelingen, therapieën en medicatie waarbij de uniekheid van de persoon onbekend en dus niet erkend wordt.

 

De Associatieve Profileringsdiagnose biedt hierdoor een bredere en tevens diepere inzichten in de werkelijke identiteit van elk mens.

 

 

Hoe ziet een Associatieve Profileringsdiagnose eruit?  

Voorbeeld Associatieve Profilerings-diagnose
gaafkind-VB-diagnose (1).pdf
Adobe Acrobat document 506.5 KB

 

Wie is W.L. Bastiani?

 

Wilfred Bastiani vertegenwoordigt een autonoom onderzoekscentrum gericht op de gebieden aangaande Psychologie, Filosofie, Sociologie en Educatie met de volgende speerpunten:

* Onafhankelijk onderzoek en studie aangaande de gebieden van intelligentie, bewustzijn, integriteit, emoties en sociabele innovatie
* Percipiëren, diagnosticeren en profileren aangaande de gebieden van relationele en exceptionele intelligentie en de bijbehorende excentriciteit binnen alle dimensies
* Diagnosticeren, identificeren, definiëren en profileren van individuen en humane processen binnen organisaties als gedragingen, inclusief hun exceptionele kenmerken
* Begeleiden van kinderen en jongeren met - maatschappelijk gezien - exceptionele en/of excentrieke intelligenties

 

U kunt hier meer over lezen op de website van Apprenti :

 

http://apprenti-psychologie-educatie.weebly.com/


 


 

Contact:

ingridverkuil@gmail.com

 

06-17116863